ස්තුතිය

Weeratunga, V. (Compiler) (2009). Wilpattu - Villus and Beyond. IUCN Sri Lanka Country Office, Colombo. viii +68 pp

01.

වී. වීරතුංග (සම්පාදක) (2009). Wilpattu - Villus and Beyond. IUCN  ශ්‍රී ලංකා දේශීය කාර්යාලය, කොළඹ. viii +68 pp.

Perera, N. (2018). Wilpattu National Park – Information Guide. Wilpattu National Park & Influence Zone Management Project

02.

එන්. පෙරේරා (2018). Wilpattu National Park – Information Guide. විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය සහ බලපෑම් කලාප කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය.

03.

DWC 2019 විල්පත්තු ජාතික උද්‍යාන කළමනාකරණ සැලැස්ම 2019-2024. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

04.

ජේ. එෆ්. අයිසන්බර්ග්  සහ එම්. ලොක්හාර්ට්, (1972). An ecological reconnaissance of Wilpattu National Park, Ceylon. Smithsonian Contribution to Zoology. 101:1-118.

05.

ශ්‍රී ලංකා IUCN (2007). විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ සම්පත් ලේඛනය. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ, ප්‍රකාශයට පත් නොකළ වාර්තාව.

06.

රැම්සාර් සම්මුතිය (2012): රැම්සර් තෙත්බිම් පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව - විල්පත්තු රැම්සාර් තෙත්බිම් කළඹ

Shopping Basket
WNP

FREE
VIEW