නඩත්තු අවශ්‍යතාවයක් හේතුවෙන් බලපත්‍ර පද්ධතිය තාවකාලිකව අක්‍රිය වීම

නඩත්තු අවශ්‍යතාවයක් හේතුවෙන් ඔන්ලයින් බංගලා වෙන්කරවා ගැනීම සහ ඔන්ලයින් දින නරඹන්නන්ගේ බලපත්‍ර පද්ධතිය තාවකාලිකව අක්‍රිය වනු ඇත. සිදු වූ අපහසුතාවය ගැන අපි කනගාටු වෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *