இலங்கையின் பல்லுயிரியலை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம்

The Department of Wildlife Conservation Conserves the Biodiversity of Sri Lanka. Every individual species is provided legal protection through the Fauna and Flora Protection Ordinance No 2 of 1937.

Habitats and the associated biodiversity are protected through a network of Protected Areas.

International Trade of Wild Species are Regulated both using the provisions Fauna and Flora Protection Ordinance a the Provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).


Recent News

  • Thumbnail for the post titled: கட்டண திருத்தம் – பார்வையாளர் சேவைகள்

    கட்டண திருத்தம் – பார்வையாளர் சேவைகள்

    2292/11 தனிச்சிறப்பு வர்த்தமானியின் படி 2022 ஆகஸ்ட் 08 ம் திகதியில் இருந்து வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு ஓதுக்குகளில் சுற்றுலா சேவைகளுக்கான கட்டணம் திருத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய கட்டணங்கள் 2022 செப்டம்பர் 02 ம் திகதி முதல் அமுலாக்கப்பாடும். மேல் உள்ள வர்த்தமானி கீழ்…