கட்டண திருத்தம் – பார்வையாளர் சேவைகள்

2292/11 தனிச்சிறப்பு வர்த்தமானியின் படி 2022 ஆகஸ்ட் 08 ம் திகதியில் இருந்து வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு ஓதுக்குகளில் சுற்றுலா சேவைகளுக்கான கட்டணம் திருத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய கட்டணங்கள் 2022 செப்டம்பர் 02 ம் திகதி முதல் அமுலாக்கப்பாடும். மேல் உள்ள வர்த்தமானி கீழ் உள்ள இணைப்பில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *