අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය සුරකිමු

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කරයි. 1937 අංක 2 දරන වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත මගින් එක් එක් විශේෂයන්ට නීතිමය ආරක්ෂාව සපයනු ලැබේ. වාසස්ථාන සහ ඒ ආශ්‍රිත ජෛව විවිධත්වය ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශ ජාලයක් හරහා ආරක්‍ෂා කෙරේ.

වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා (CITES) වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතියේ විධිවිධාන වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත යන විධිවිධාන භාවිතා කරමින් වනජීවී විශේෂ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම නියාමනය කරනු ලැබේ.